Led 20

Poznámky

Poznámky pod čarou 1) Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS). Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 na ochranu spotřebitele v případě smluv uzavřených … Continue reading

Led 20

Část 5 – Hlava 2 – Díl 2 / Závěrečná ustanovení

Část pátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava II: Ustanovení přechodná a závěrečná Díl 2: Závěrečná ustanovení § 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 2. Zákon č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník … Continue reading

Led 20

Část 5 – Hlava 2 – Díl 1 / Přechodná ustanovení

Část pátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava II: Ustanovení přechodná a závěrečná Díl 1: Přechodná ustanovení Oddíl 1: Všeobecná ustanovení § 3028 (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. (2) Není-li dále … Continue reading

Led 20

Část 5 – Hlava 1 / Ustanovení společná

Část pátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I: Ustanovení společná § 3015 Tento zákon zapracovává příslušné právní předpisy Evropské unie1). § 3016 Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů o ochraně spotřebitele. § 3017 Ustanovení tohoto zákona, … Continue reading

Led 20

Část 4 – Hlava 4 – Díl 2 / Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava IV: Závazky z jiných právních důvodů Díl 2: Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného Oddíl 1: Nepřikázané jednatelství § 3006 Základní ustanovení Vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k … Continue reading

Led 20

Část 4 – Hlava 4 – Díl 1 / Bezdůvodné obohacení

Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava IV: Závazky z jiných právních důvodů Díl 1: Bezdůvodné obohacení § 2991 (1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. (2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, … Continue reading

Led 20

Část 4 – Hlava 3 – Díl 2 / Zneužití a omezení soutěže

Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava III: Závazky z deliktů Díl 2: Zneužití a omezení soutěže Oddíl 1: Obecná ustanovení § 2972 Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní … Continue reading

Led 20

Část 4 – Hlava 3 – Díl 1 / Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava III: Závazky z deliktů Díl 1: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl 1: Základní ustanovení § 2894 (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody). (2) Nebyla-li povinnost … Continue reading

Led 20

Část 4 – Hlava 2 – Díl 16 / Závazky z právního jednání jedné osoby

Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava II: Závazky z právních jednání Díl 16: Závazky z právního jednání jedné osoby Oddíl 1: Veřejný příslib Pododdíl 1: Příslib odměny § 2884 Příslib odměny za nějaký výkon učiněný vůči osobě blíže neurčené zavazuje … Continue reading

Led 20

Část 4 – Hlava 2 – Díl 15 / Závazky z odvážných smluv

Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava II: Závazky z právních jednání Díl 15: Závazky z odvážných smluv Oddíl 1: Obecná ustanovení § 2756 Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se … Continue reading